اقساط فرهنگیان دزفول و سردشت از ۱ تا ۳۰ ماه می باشد

و اقساط سایر فرهنگیان کشور کل کشور از ۱ تا ۲۴ ماه می باشد

مدارک مورد نیاز به جز دزفول و سردشت :

۱-کپی کارت ملی پشت و رو

۲. کپی عابر بانک ملی برای شاغلین و کپی عابر بانک صادرات برای بازنشستگان فرهنگی محترم

۳. آخرین فیش حقوقی

۴.حکم کارگزینی سال جاری

term paper