محل کار و سکونت ضامن دزفول یا اندیمشک باشد .

مدارک مورد نیازخریدار و ضامن :

۱- فتوکپی کارت ملی پشت و رو

۲ – فتوکپی شناسنامه از صفحه اول و توضیحات

۳ – قبض محل سکونت بنام خریدار و ضامن باشد در غیر این صورت اجاره نامه یا قولنامه خرید منزل

۴ – اگر ضامن کاسب باشد اصل و فتوکپی از پروانه کسب

find info on this source

اگر ضامن کارمند باشد آخرین فیش حقوقی از ضامن اداری

۵ – سفته از خریدار ، چک از ضامن

۶ – برای ضامن های بازنشسته پرینت آخرین فیش واریزی حقوق نیاز است

۷ – از شخص بازنشسته چک نیاز نیست

۸ – یک فقره چک و پرینت آخر حساب

۹ – اگر ضامن نظامی باشد (محل خدمت دزفول باشد) : کپی کارت ملی و شناسنامه + کسر حقوق

۱۰ – اگر ضامن بازنشسته باشد (محل سکونتش دزفول باشد)
کپی کارت ملی و شناسنامه + کسر حقوق